Top

Tuchtcommissie

Inleiding
Dit document beschrijft de richtlijnen die van toepassing zijn op het ten uitvoer brengen van het tuchtbeleid (disciplinebeleid) van HSE.
 
De KNVB heeft regels die zij toepast bij het treffen van sancties op de leden die via verenigingen aangesloten zijn bij deze organisatie. HSE dient als vereniging eveneens een standpunt in te nemen als het gaat om misdragingen door leden die direct of indirect met de vereniging in verband gebracht worden.
HSE heeft "normen en waarden" hoog in het vaandel staan. Zo als bij elke club vinden er ook bij onze  club  incidenten plaats waarop personen in kwestie op hun gedrag moeten worden aangesproken.
daarom is er een tuchtcommissie in het leven geroepen om eenduidig te werk te gaan.
Straffen op zich is niet het doel maar het aanspreken op hun gedrag en verandering hier van des te meer.

Doelstelling
Duidelijkheid scheppen voor alle leden.
Door een duidelijk standpunt in te nemen m.b.t. dit onderwerp en dit vast te leggen, heeft de Tuchtcommissie naast de “Gedragsregels” een hulpmiddel in handen waarmee in de praktijk tot een acceptabele uitvoering van dit beleid kan komen.HSE voorkomt langs deze weg wildgroei van allerlei regeltjes die her en der worden toegepast waardoor de leden niet goed weten waar zij aan toe zijn.

Algemene richtlijnen
HSE is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en dient zich te houden aan de regels die betrekking hebben op het ten uitvoer brengen van disciplinaire straffen. De meest bekende voorbeelden zijn de gele en rode kaarten die door een KNVB scheidsrechter gedurende wedstrijden "uitgedeeld" kunnen worden aan de deelnemers en begeleiders.
Gele en rode kaarten hebben financiële gevolgen die door het lid zelf gedragen moeten worden. Reden voor dit standpunt is dat het oplopen van een straf nooit in dienst van HSE zal zijn. De uiteindelijke kosten zullen door de KNVB via HSE bij het lid in rekening gebracht worden. Als blijkt dat een lid gele c.q. rode kaarten oploopt - dit is waar te nemen op het wedstrijdformulier - dan is HSE volgens de “Gedragsregels” gerechtigd disciplinaire straffen op te leggen.
HSE
zal elke definitieve beslissing genomen door de KNVB en betrekking hebbende op het ten uitvoer brengen van sancties, respecteren. Mocht het nodig zijn bezwaar aan te tekenen, dan zal HSE hier zorg voor dragen. Contacten met andere verenigingen dienen in overleg plaats te vinden.
 HSE
werkt, evenals de KNVB, volgens een aantal vaste richtlijnen. Deze hebben betrekking op zowel vriendschappelijke wedstrijden als wedstrijden die in competitieverband gespeeld worden. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de bekende gele en rode kaarten - deze zijn overigens niet zonder gevolgen - naar aanleiding van ruw spel en misdragingen in de trant van spuwen, beledigen van de leiding, kader, taalgebruik, etc.
 
In bepaalde gevallen zal de KNVB schorsingen opleggen welke HSE in praktische zin ten uitvoer zal brengen. Mocht blijken dat het bestuur van HSE eveneens een sanctie aan het lid wil opleggen, dan wordt er rekening gehouden met de uitspraak van de KNVB.

Sancties
HSE zal ook sancties kunnen opleggen indien een lid zich onder meer schuldig maakt aan opzettelijke vernieling(en), diefstal, het onbevoegd betreden van het complex en velden, herhaaldelijk niet opvolgen van verzoeken, ongewenst gedrag jegens leden, trainers, vrijwilligers, bestuursleden etc van HSE.  Tevens zal, indien nodig, HSE een procedure starten om schadeloos gesteld te worden. Daarnaast is het mogelijk om elk lid tijdens de schorsingsperiode werkzaamheden te laten verrichten ten behoeve van HSE.
 
Taken Tuchtcommissie
Om het te volgen beleid in praktische zin na te kunnen leven is er een “Tuchtcommissie” in het leven geroepen die in actie komt zodra daar aanleiding toe is. De leden die deel uitmaken van deze commissie zijn door het bestuur aangesteld. Genoemde commissie opereert in opdracht van het bestuur en is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
 
·         In behandeling nemen van incidenten betreffende HSE.
·         Hoor en wederhoor van betrokkenen.
·         Overleg met betrokkenen
·         Rapportage incident richting bestuur HSE.
·         Sanctie voorstel richting bestuur HSE.
 
Een bestuurslid dient als aanspreekpunt voor de Tuchtcommissie.
 
Horen van betrokkenen
Om een beeld te kunnen vormen van hetgeen is voorgevallen zullen slachtoffers c.q. daders achterhaald en gehoord moeten worden. Indien noodzakelijk zullen getuigen gehoord moeten worden. Dit kunnen de scheidsrechter,de assistent scheidsrechter(s), medespelers, leiders, ouders, etc. zijn. Indien er geen getuigen beschikbaar zijn zal er afgegaan moeten worden op verklaringen van slachtoffer(s) c.q. dader(s). Wanneer het om personen van een andere vereniging gaat zal e.e.a. in  overleg met het bestuur van HSE dienen plaats te vinden. Mocht het nodig zijn om de politie in te schakelen, dan zal dit in overleg met het bestuur gebeuren. Daar waar nodig zal de politie onmiddellijk worden ingeschakeld - zulks afhankelijk van de situatie.

Bemiddeling betrokkenen
Na het horen van de betrokkenen kan er (afhankelijk van het incident) een bemiddeling plaatsvinden tussen leden van de Tuchtcommissie en de betrokkenen.  Er wordt besproken welke factoren hebben geleid tot het incident. Vervolgens begeleiden de leden van de Tuchtcommissie de betrokkenen in de sfeer van de onderlinge communicatie bij het vinden van een oplossing.
 
Verslag uitbrengen aan het bestuur
Het bestuur dient voorzien te worden van een schriftelijk verslag van de gebeurtenissen. Mocht het door omstandigheden een langdurige zaak worden, dan dient het bestuur op de hoogte gehouden te worden van de voortgang.

Sanctie voorstel uitbrengen aan het bestuur
Waar nodig zal de Tuchtcommissie een sanctievoorstel uitbrengen richting het  bestuur.
Het bestuur heeft vervolgens de bevoegdheid dit voorstel over te nemen of een andere in haar optiek meer passende sanctie op te leggen. Het opleggen van de sanctie is vervolgens geen aangelegenheid meer van de tuchtcommissie.
 
Terugkoppeling aan betrokkenen
Indien mogelijk zal de Tuchtcommissie na afloop van haar onderzoek, bemiddeling en/of rapportage aan het bestuur de direct betrokkene bij het onderzoek informeren omtrent haar bevindingen of een bevestiging toezenden van de gemaakte afspraken.
 
Verantwoording
Te behoeve van de transparantie in handelen en uitdragen van gevoerd beleid zal de tuchtcommissie op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en/of in het jaarverslag een toelichting geven ten aanzien van haar activiteiten ion het achterliggende seizoen.
 
Klachten over handelwijze tuchtcommissie
Klachten over de handelwijze van de tuchtcommissie als geheel of ten aanzien van het handelen van individuele leden van de tuchtcommissie bij uitoefening van haar taken worden voorgelegd aan het bestuur.

Vastgesteld door Tuchtcommissie op 01 november 2011:
 
Geaccordeerd door het bestuur op 01 november 2011: